madf: (Default)
[personal profile] madf
Я досить часто зустрічаю думку що для написання безпечного з точки зору memory management коду на C++ треба його „обмазати“ std::shared_ptr. Мене ця точка зору дико бісить, бо насправді std::shared_ptr означає що у програміста просто не залишилось іншого виходу. std::shared_ptr дуже складна і доволі небезпечна штука, тому я вважаю що для використання саме цього smart pointer треба чітко розуміти його природу, призначення і вміти відповідати на наступні запитання:


Junior level:

 • Що таке std::smart_ptr?

 • Для чого він потрібен?

 • Які відносини між std::shared_ptr і std::weak_ptr?

 • Навіщо потрібен std::weak_ptr?

 • Чи можна вважати std::weak_ptr smart pointer?

 • Чи можна вважати std::weak_ptr вказівником?

 • Що ж тоді таке std::weak_ptr?Middle level:

 • Що таке std::enable_shared_from_this?

 • Для чого він потрібен?

 • Як std::enable_shared_from_this взаємодіє з наслідуванням?Senior/Lead/Architect level:
 • PIMPL і std::enable_shared_from_this — як їх помирити?


Насправді, у 80% випадків достатньо value/reference/std::unique_ptr. До речі, raw pointer, про який кажуть шо його ніколи-ніколи, навіть під дулом автомату не можна використовувати насправді можна використовувати для імітації maybe-семантики (коли std::/boost::optional з якихось причин не підходить). Нічого страшного у ньому немає. Треба просто запам'ятати кілька правил:


 1. Ссилка і вказівник не передають володіння (за винятком new, але від нього треба відмовлятись на користь std::make_shared/std::make_unique). Нам не треба хвилюватись про знищення ресурсу.

 2. Значення робить копію або передає володіння (якщо повертаємо локальний об'єкт із функції). Нам не треба хвилюватись про знищення ресурсу.

 3. std::unique_ptr передає володіння. Знищення ресурсу на нашій совісті (але std::unique_ptr потурбується про це).Я стверджую що слідування цим правилам ніколи не призводить до проблем з пам'яттю і покриває 80% випадків, коли треба обирати вид smart pointer. Для 20% що залишились все ж доводиться використовувати std::shared_ptr. Один із таких випадків — Boost.ASIO. std::shared_ptr у цьому випадку не потрібен тоді і тільки тоді коли ваші об'єкти гарантовано живуть довше за boost::asio::io_service.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

madf: (Default)
madf

April 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
1617 1819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 02:02 am
Powered by Dreamwidth Studios